Konkurs na najlepsze ciasto drożdżowe!

Ciasto drożdżowe jest chyba najbardziej wszechstronnym przedstawicielem naszych wypieków. Może być proste, zrolowane, słodkie, wytrawne… I tylko z pozoru jest proste. Z każdej ręki wychodzi inne, nawet jeśli składniki są identyczne. Jest kilka sposób przygotowywania takich wypieków. W tajemnice warsztatu nie wnikamy.  Chcemy tylko wyłonić najlepszego warszawskiego drożdżaka.

Zasady konkursu

 • wypełnij zgłoszenie
 • upiecz ciasto – zwykłe, słodkie, bez mas. Mogą być bakalie, owoce, posypki
 • 15 września razem z ciastem przyjdź na imprezę Baby polskie – do południa możesz dostarczyć ciasto oraz wypełnione zgłoszenie (Załącznik nr 1 )
 • … a wieczorem odbierz nagrodę. Całe popołudnie możesz spędzić na naszych wykładach i warsztatach.

 

Regulamin konkursu na najlepsze ciasto drożdżowe

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu: Konkurs na najlepsze ciasto drożdżowe
 2. Konkurs jest częścią imprezy pt. „Baby polskie”, której organizatorem jest spółka Evimeria, natomiast współorganizatorem jest Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2, Warszawa, Praga Płd.).
 3. Konkurs rozpocznie się 27 sierpnia 2018r. i zakończy finałem zorganizowanym podczas imprezy „Baby polskie” w dniu 15 września 2018r.
 4. Konkurs polega na:
  1. samodzielnym upieczeniu słodkiego ciasta drożdżowego z wykorzystaniem „Drożdży Babuni” produkowanych przez firmę Lesaffre Polska SA lesaffre.pl
  2. dostarczeniu ciasta na imprezę pt. „Baby polskie” w dniu 15.09.2018r. nie później niż do godziny 11.00.
 5. Ciasto, w zależności od inwencji i pomysłu uczestnika konkursu, może zostać przygotowane wyłącznie na słodko w wersji (do wyboru):
  1. bez jakichkolwiek dodatków;
  2. z dodatkami np. owoce, bakalie, ser (lub inne dodatki);
  3. można stosować polewy, posypki, pomady.
 6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone:
  1. przełożone masami lub jakimkolwiek nadzieniem;
  2. wypieki drożdżowe wytrawne;
  3. kołacze, rolady i inne ciasta zwijane;
  4. ciastka drożdżowe;
  5. wypieki typu chleb, bułki, chałki.
 7. Konkurs przeznaczony jest dla:
  1. osób, które zawodowo nie są związane z cukiernictwem (są więc laikami, pasjonatami pieczenie ciast)
  2. osób pełnoletnich, zamieszkałych w aglomeracji warszawskiej.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału cukiernicy, osoby prowadzące cukiernię, osoby posiadające wykształcenie cukiernicze (zawodowe). Zakaz dotyczy zarówno cukierników, jak też ich najbliższej rodziny.

 

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. Wypełnić załączony formularz uczestnictwa  Załącznik nr i  wysłać go emailem jako załącznik, na adres kontakt@babypolskie.pl nie później niż do północy dnia 12 września 2018r. Email powinien zostać zatytułowany: Konkurs na najlepsze ciasto drożdżowe – zgłoszenie.
  2. Dostarczyć własnoręcznie upieczone ciasto drożdżowe na imprezę pt. „Baby polskie” w dniu 15.09.2018r. nie później niż do godziny 12.00, do pokoju organizatorów znajdującego się na pierwszym piętrze Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie. Pokój zostanie oznaczony napisem „KONKURS”, wraz z kontaktem telefonicznym do organizatorów
  3. Ciasto, które bierze udział w konkursie, powinno zostać dostarczone w taki sposób, aby od razu można było je publicznie zaprezentować. Powinno więc znaleźć się na tacy, półmisku, talerzu czy na paterze, w jednym kawałku (bez krojenia na części).
  4. Organizator przyjmując do konkursu zgłoszone ciasto, potwierdzi ten fakt podpisem na karcie zgłoszenia uczestnika (Załącznik nr 1)
 2. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedno słodkie ciasto drożdżowe upieczone w prostokątnej lub kwadratowej głębokiej blaszce o dowolnych wymiarach, w tortownicy lub w formie do tarty.
 3. Wszystkie ciasta wraz z tacami i półmiskami na których zostały dostarczone będą do odbioru zaraz po zakończeniu imprezy „Baby polskie”, czyli ok. godz. 19.30, w dniu 15 września 2018r.
 4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 5. Uczestnik konkursu przekazując swe dzieło do oceny jury, oświadcza tym samym, że własnoręcznie je wykonał. Jury może to sprawdzić zadając pytania dotyczące zasad przygotowywania wypieków drożdżowych. Pytania mogą zostać zadane podczas odbierania ciasta zgłoszonych do konkursu lub podczas oceny ciast, ewentualnie przed przyznaniem nagrody.
 6. Jury, jeśli uczestnik nie będzie potrafił odpowiedzieć na trzy proste pytania dotyczące zasad przygotowywania wypieków drożdżowych, co może wskazywać na fakt, iż wypieku nie przygotował samodzielnie, może uznać dostarczony wypiek za niespełniający reguł konkursu i nie przyjąć go do konkursu. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji jury.
 7. Dostarczone ciasta zostaną ocenione przez jury w składzie
  1. Przewodniczący: Wojciech Hoduń, prezes Cechu Rzemiosł Spożywczych
  2. Katarzyna Znojek, reprezentująca markę Lesaffre Polska SA, producenta Drożdży Babuni
 8. Jury oceniając dostarczone ciasta bierze pod uwagę ich smak, spoistość, wygląd, zgodność z technologią przygotowywania ciast drożdżowych.
 9. Każde ze zgłoszonych ciast zostanie oznaczone numerem i będzie prezentowane anonimowo, bez podawania danych osobowych autorów. Jury oceniając ciasta nie będzie więc znało ich autorów.
 10. Każdy z członków jury samodzielnie punktuje zgłoszone ciasta, przyznając punkty od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższą ocenę. Przed finałem „Bab polskich” punktacja zostanie zsumowana i zostaną wyłonieni laureaci.
 11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie wypieku do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 13. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie dostarczonych wypieków, wraz ze swoim wizerunkiem oraz na wykorzystanie zdjęć przez organizatorów i fundatorów nagród do wszelkich celów związanych z konkursem.
 14. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

 

ROZDZIAŁ 3

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 września 2018r. godz. 18.00 podczas finału imprezy pt. Baby polskie” w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie
 3. Nagrody:
  1. Nagroda główna to zestaw  do wypieku ciasta drożdżowego  marki Tupperware + kosmetyczka  damska marki Wittchen
  2. Cztery równorzędne nagrody to kosmetyczki damskie marki Wittchen
 4. Pierwsze trzy zgłoszenia konkursowe zostaną nagrodzone upominkami, wręczonymi podczas odbierania ciasta w dniu  finału konkursu 15 września 2018r.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Nieodebrana nagroda zostanie przeznaczona na inne konkursy organizowane przez Centrum Promocji Kultury.

 

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora.
 3. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z organizatorem wysyłając email na adres: kontakt@babypolskie.pl
 4. Przekazując na konkurs wykonane przez siebie ciasto drożdżowe uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji konkursu.
  2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.